Sách
Chương
Bản Dịch

Từ Buổi Sáng Thế đến Thời Tháp Ba-bên (Từ 1:1 đến 11:9)💬

Sự Sáng Tạo Các Tầng Trời và Đất💬

1 Vào lúc ban đầu {của sự} Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất,📜 📚

2 thì đất là vô hình và trống không; sự tối tăm ở trên mặt vực. Thần của Thiên Chúa vận hành trên mặt nước. [Chữ thần được dùng trong câu này để chỉ năng lực của Thiên Chúa. Trái đất lúc bấy giờ là một khối hình cầu được bao phủ bởi nước nhưng không có một hình thể nào và cũng không có gì trên mặt đất khác hơn là nước bao phủ khắp bề mặt của đất. Có thể bấy giờ trái đất được bao phủ bằng một lớp nước đá; vì chưa có sức nóng từ mặt trời sưởi ấm trái đất.]📜 📚

3 Thiên Chúa phán: Hãy có sự sáng! Thì có sự sáng.📜 📚

4 Thiên Chúa thấy sự sáng là tốt lành, Ngài phân rẽ sáng ra khỏi tối.📜 📚

5 Thiên Chúa đặt tên sự sáng là ban ngày, sự tối là ban đêm. {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Nhất. [Buổi tối là thời điểm bắt đầu một đêm, trung bình là vào lúc 6 giờ chiều. Buổi sáng là thời điểm bắt đầu một ngày, trung bình là vào lúc 6 giờ sáng. Một ngày trung bình 24 tiếng đồng hồ, bao gồm một ban đêm và một ban ngày. Ngày mới bắt đầu từ buổi tối, sau khi ngày hiện tại kết thúc.]📜 📚

6 Thiên Chúa lại phán: Hãy có một khoảng không ở giữa nước và nó hãy phân rẽ nước với nước!📜 📚

7 Thiên Chúa đã làm nên khoảng không, phân rẽ nước bên dưới khoảng không khỏi nước bên trên khoảng không. Thì có như vậy. [Vào lúc ban đầu, có thể chung quanh trái đất, phía trên bầu khí quyển, là một vòng đai nước đá cho đến khi Cơn Lụt Lớn xảy ra.]📜 📚

8 Thiên Chúa đặt tên khoảng không là trời. {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Nhì.📜 📚

9 Thiên Chúa lại phán: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra! Thì có như vậy.📜 📚

10 Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại thì Ngài gọi là các biển. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.📜 📚

11 Thiên Chúa lại phán: Đất phải sinh cây cỏ; cỏ kết hạt giống, cây ăn trái kết quả, tùy theo loại mà có hạt giống trong mình trên đất! Thì có như vậy.📜 📚

12 Đất sinh cây cỏ: cỏ kết hạt tùy theo loại, cây kết quả có hạt trong mình, tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.📜 📚

13 {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Ba.📜 📚

14 Thiên Chúa lại phán: Hãy có những vì sáng trong khoảng không trên trời, để phân ra ngày với đêm, và để chúng làm những dấu, để định những mùa, những ngày, và những năm; [Danh từ “mùa” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh dùng để chỉ khoảng thời gian được ấn định hoặc kỳ lễ hội. Vì ngày trăng mới là thời điểm được Đức Chúa Trời ấn định và cũng là ngày lễ do Đức Chúa Trời quy định, nên chữ mùa trong Sáng Thế Ký 1:14 còn hàm ý là “tháng”.]📜 📚

15 lại để chúng làm những vì sáng trong khoảng không trên trời mà soi xuống đất! Thì có như vậy.📜 📚

16 Thiên Chúa làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm những ngôi sao.📜 📚

17 Thiên Chúa đặt chúng trong khoảng không trên trời, để soi sáng đất,📜 📚

18 để cai trị ban ngày và ban đêm, để phân rẽ sự sáng khỏi sự tối. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.📚

19 {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Tư.📚

20 Thiên Chúa lại phán rằng: Nước hãy có nhiều bầy vật có linh hồn sống và di động; và hãy có loài chim bay phía trên mặt đất, trong khoảng không trên trời!📜 📚

21 Thiên Chúa sáng tạo những khủng long {biển}; mọi linh hồn sống và động mà nước sinh ra thật nhiều tùy theo loại; mọi loài chim tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.📜 📚

22 Thiên Chúa ban phước cho chúng mà phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy nước trong biển; còn những loài chim hãy thêm nhiều trên đất!📜 📚

23 {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Năm.📜 📚

24 Thiên Chúa lại phán: Đất phải sinh ra linh hồn sống tùy theo loại: súc vật, côn trùng, và vật sống của đất tùy theo loại! Thì có như vậy.📜 📚

25 Thiên Chúa làm nên vật sống của đất tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và côn trùng trên đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.📜 📚

Thiên Chúa Dựng Nên Loài Người💬

26 Thiên Chúa lại phán: Chúng Ta hãy làm ra loài người theo hình Chúng Ta, như tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất! [Thiên Chúa tự xưng Chúng Ta trong câu này và các câu: Sáng Thế Ký 3:22; 11:7. Chữ Chúng Ta được dùng ở đây là để chỉ về ba thân vị của Thiên Chúa, không phải chỉ về Thiên Chúa và các thiên sứ. Vì không chỗ nào khác trong Thánh Kinh nói rằng, Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình và tượng của thiên sứ. Và các thiên sứ thì có các hình dáng khác nhau.]📜 📚

27 Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài. Ngài đã sáng tạo {loài người} như hình Thiên Chúa. Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ.📜 📚

28 Thiên Chúa ban phước cho họ và phán: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất! Hãy làm cho đất phục tùng! Hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời, cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất!📜 📚

29 Thiên Chúa lại phán: Này! Ta đã ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, và mọi loài cây sinh quả có hạt giống; ấy sẽ là thức ăn cho các ngươi!📜 📚

30 Còn mọi vật sống của đất, mọi chim trời, và mọi côn trùng bò trên đất có hồn sống thì Ta đã ban cho mọi thứ cỏ xanh làm thức ăn! Thì có như vậy.📚

31 Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. {Vậy, có} buổi tối và buổi sáng; {ấy} là ngày Thứ Sáu.📜 📚